ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN VAY

Điều kiện và điều khoản này là một phần không thể thiếu của Hợp Đồng.

DO ĐÓ CÁC BÊN ĐÃ THỎA THUẬN VÀ ĐỒNG Ý như sau:

1. PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, Bên Tư Vấn, theo yêu cầu của Khách Hàng, đồng ý cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến Khoản Vay của Khách Hàng tại Lentech (“Dịch Vụ») và Khách Hàng đồng ý sử dụng Dịch Vụ của Bên Tư Vấn, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

i. thu thập, xác minh và thẩm định thông tin do Khách Hàng cung cấp trên hồ sơ xem xét các đơn xin được thực hiện bởi Khách Hàng;

ii. tư vấn về đặc tính sản phẩm vay, số tiền vay và thời hạn vay;

iii. tư vấn về điều kiện vay đối với Khách Hàng, các hồ sơ giấy tờ, quy định cần thiết cho Khoản Vay;

iv. tư vấn và hỗ trợ Khách Hàng trong việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết, soạn Đơn đề nghị vay vốn;

v. sắp xếp việc ký kết Hợp Đồng Vay giữa Khách Hàng và Bên Cho Vay;

vi. hỗ trợ và kết nối thông tin liên lạc giữa Khách Hàng và Bên Cho Vay;

vii. hỗ trợ Khách Hàng các công việc phát sinh trong suốt Thời Hạn Vay kể cả thời gian chậm thanh toán khoản vay và thời gian gia hạn Khoản Vay (nếu có);

viii. tư vấn về các điều kiện và/hoặc thủ tục thực hiện việc gia hạn Khoản Vay; và

ix. thực hiện các dịch vụ liên quan và hỗ trợ Khách Hàng thực hiện Hợp Đồng Vay phù hợp yêu cầu của Bên Cho Vay.

2. PHÍ TƯ VẤN

1) Trong phạm vi Dịch Vụ được nêu tại Điều 1 trên đây, Bên Tư Vấn có thể tính các khoản lệ phí sau đây từ Khách Hàng trong ngày thanh toán xác nhận với Khách Hàng:

 1. Phí Dịch Vụ (sau đây gọi chung là “PDV”): sẽ được áp dụng cho các công việc tư vấn cho Khách Hàng về các khoản vay cũng như đánh giá tín dụng của Khách Hàng, tức là xác nhận và xác minh của dữ liệu cá nhân của khách hàng và thông tin khác được cung cấp bởi Khách Hàng. PDV được tính dựa trên Khoản vay và Thời hạn vay. PDV được xác định tại thời điểm Khách Hàng và Bên cho vay tham gia Hợp đồng vay. Phí này có thể được thay đổi tương ứng nếu Khoản vay và / hoặc Thời hạn vay được thay đổi. PDV sẽ được tính như sau:
  PDV = Khoản Vay * Thời Hạn Vay * ….%
 2. Phí Tư Vấn Gia Hạn (sau đây gọi chung là “PTVGH”): sẽ được áp dụng mỗi khi Khách Hàng có yêu cầu Bên Tư Vấn sắp xếp với Bên Cho Vay để gia hạn Khoản Vay và được thu ngay sau khi Bên Tư Vấn sắp xếp gia hạn Khoản Vay thành công cho Khách Hàng. PTVGH được xác định dựa trên Khoản Vay và có thể được thay đổi tương ứng nếu Khoản Vay được gia hạn. PTVGH sẽ được tính như sau:
  PTVGH = Khoản Vay * 5%
 3. Phí Chậm Thanh Toán (sau đây gọi chung là “PCTT”): sẽ được tính phí từ Khách hàng trong trường hợp Khách Hàng đã trì hoãn việc thanh toán một phần nhất định của Khoản Vay (sau đây gọi là “Nợ Quá Hạn”) trong một số ngày nhất định sau Ngày Quá Hạn (sau đây gọi là “Ngày Quá Hạn” và hoặc ”NQH” trực tiếp) theo Hợp Đồng Vay để hỗ trợ việc đàm phán giữa Khách Hàng và Bên Cho Vay liên quan đến khoản Nợ Quá Hạn. PCTT sẽ được tính như sau:
  PCTT = Nợ Quá Hạn * Ngày Quá Hạn * ….%

2) Các khoản Phí Tư Vấn (Phí Dịch Vụ, Phí Tư Vấn Gia Hạn và Phí Chậm Thanh Toán) nêu trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT).

3) Các khoản Phí Tư Vấn đã phát sinh sẽ không được hoàn trả vì bất cứ lý do nào trong mọi trường hợp, kể cả khi Khoản Vay được thanh toán trước hạn hoặc việc gia hạn Khoản Vay chấm dứt sớm hơn thời gian được gia hạn.

4) Khách Hàng đồng ý rằng Phí Tư Vấn theo Hợp Đồng này có thể được thay đổi tại từng thời điểm tùy theo quyết định và chính sách của Bên Tư Vấn bất kể lý do nào. Bằng việc xin cấp Khoản Vay từ Bên Cho Vay hoặc đề nghị gia hạn Khoản Vay, Khách Hàng xác nhận và đồng ý với mức Phí Tư Vấn được quy định trong Hợp Đồng này và Bên Tư Vấn sẽ gửi đến Khách Hàng một thông báo thông qua một Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch mà Khách Hàng đã đăng ký với Bên Cho Vay trong quá trình thực hiện Hợp Đồng Vay (“Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch»).

5) Thanh toán Phí Tư Vấn:

 1. Thanh toán phí thông qua Bên Thứ Ba là phương thức thanh toán được cho phép theo Thỏa thuận này trừ khi các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.
 2. Mặc dù có các quy định khác trong Hợp Đồng Vay, các Bên đồng ý rằng nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng cho Bên Cho phải được ưu tiên thanh toán đầu tiên từ khoản thanh toán của Khách Hàng trước khi Phí.
 3. Việc thanh toán các khoản phí theo Hợp đồng này được ưu tiên như sau:
  1. PCTT
  2. PTVGH
  3. PDV
 4. Khách Hàng cam kết và đảm bảo chịu mọi trách nhiệm và thực hiện mọi nghĩa vụ có liên quan đến việc sử dụng các Dịch Vụ của Bên Tư Vấn theo Hợp Đồng này. Khách Hàng đồng ý tuân thủ với các hướng dẫn của Bên Cho Vay để thực hiện việc thanh toán phí Dịch vụ cho Bên Tư Vấn thông qua tài khoản ngân hàng của Bên Cho Vay, hoặc một tài khoản ngân hàng khác do Bên Tư Vấn cung cấp thông qua Phương thức đăng ký giao dịch bao gồm: tin nhắn và / hoặc e-mail, thông tin được đăng trên trang web chính thức của Bên Tư Vấn hoặc theo bất kỳ cách nào khác được các Bên xác nhận.

3. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

1) Hợp Đồng này có thời hạn bằng đúng với thời hạn của Hợp Đồng Vay mà Khách Hàng ký kết với Bên Cho Vay.

2) Trong trường hợp Khoản Vay được gia hạn thành công thì Phí Tư Vấn Gia Hạn cũng phát sinh. Do vậy, khi Thời Hạn Vay được gia hạn thì thời hạn của Hợp Đồng này cũng được gia hạn với thời gian tương ứng.

4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1) Quyền và trách nhiệm của Bên Tư Vấn:

 1. Bên Tư Vấn có quyền được nhận Phí Dịch Vụ từ Khách Hàng theo đúng các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp Đồng này.
 2. PBên Tư Vấn có trách nhiệm cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng một cách chuyên nghiệp và chu đáo, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn của Khách Hàng một cách đúng thời hạn và đúng yêu cầu.

2) Quyền và trách nhiệm của Khách Hàng

 1. Khách Hàng có quyền từ chối sử dụng Dịch Vụ theo cách thức sau:
  1. PCTT
  2. PTVGH
 2. Bất kể dù vì lý do gì, nếu quá thời hạn quy định nêu trên mà Khách Hàng không thực hiện việc từ chối và hoàn trả Khoản Vay theo cách thức quy định tại Khoản này thì Hợp Đồng này được xem như đã được Khách Hàng ký và có hiệu lực như quy định tại Điều 6 dưới đây và Khách Hàng không có quyền từ chối hay hủy bỏ Hợp Đồng theo bất kỳ cách thức nào.
 3. Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản Phí Tư Vấn được quy định tại Điều 2 trên đây.

3) Việc giao kết Hợp Đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bên nào bị lừa dối hoặc ép buộc. Các Bên có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

5. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1) Miễn trừ trách nhiệm:

 1. Bằng văn bản này, Khách Hàng đồng ý và cho phép Bên Tư Vấn chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba về bất cứ các thông tin/ tài liệu do Khách Hàng cung cấp có liên quan đến Hợp Đồng này và/ hoặc giao dịch vay giữa Khách Hàng với Bên Cho Vay mà Bên Tư Vấn [theo quyết định của mình] cho là đúng đắn và cần thiết. Trong những trường hợp đó, Bên Tư Vấn được miễn trừ mọi trách nhiệm từ phía Khách Hàng.
 2. Khách Hàng theo đây đồng ý rằng những thông tin/ tài liệu do Khách Hàng cung cấp có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi Bên Tư Vấn và/ hoặc các đối tác của Bên Tư Vấn (bất kể trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc có thể được trao đổi với các bên mà Bên Tư Vấn thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận và cho phép Bên Tư Vấn (và các đối tác của mình, nếu có) được thực hiện những hành động đó mà không cần thiết/ bắt buộc phải có một sự chấp thuận nào khác từ phía Khách Hàng (ngoài các quy định tại Hợp Đồng này).

2) Mã OTP:

 1. Khách Hàng xác nhận đồng ý sử dụng Mật khẩu một lần OTP (“Mã OTP») được cung cấp từ hệ thống của Bên Tư Vấn/Đối tác do Bên Tư Vấn chỉ định cho Khách Hàng để xác thực các thông tin có liên quan và được sử dụng như một trong những cách nhận diện Khách Hàng. Mã OTP sẽ được Bên Tư Vấn/đối tác do Bên Tư Vấn chỉ định gửi qua tin nhắn SMS (OTP SMS) đến số điện thoại di động mà khách hàng đã đăng ký với Bên Tư Vấn tại phần đầu của Hợp Đồng này.
 2. Bằng điều khoản này, Khách Hàng đồng ý miễn trừ cho Bên Tư Vấn mọi thiệt hại xảy ra nếu Bên Tư Vấn/ đối tác do Bên Tư Vấn chỉ định sử dụng Mã OTP này theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch mà Khách Hàng đã đăng ký trước đó và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra khi cho phép Bên Tư Vấn sử dụng Mã OTP này.

3) Bằng việc đồng ý giao kết Hợp Đồng này, Khách Hàng xác nhận:

 1. Tất cả thông tin/ tài liệu do Khách Hàng cung cấp cho Bên Tư Vấn thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của Khách Hàng. Các thông tin/ tài liệu này đúng sự thật; chính xác trên mọi phương diện và không có thông tin nào được che giấu hoặc làm sai lệch. Khách Hàng hoàn toàn nhận thức được mọi sự rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn về lỗi, bảo mật/riêng tư, thực hiện sai và/hoặc bị giả mạo khi lựa chọn Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch mà Khách hàng đã đăng ký để nhận/gửi văn bản giao dịch liên quan đến việc ký kết Hợp Đồng, sử dụng Dịch Vụ với Bên Tư Vấn;
 2. Tất cả văn bản giao dịch liên quan đến việc sử dụng dịch vụ với Bên Tư Vấn được Khách Hàng nhận/gửi theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch mà Khách hàng đã đăng ký có giá trị ràng buộc và hiệu lực pháp lý ngay cả khi Bên Tư Vấn không nắm giữ bản gốc của các chứng từ này;
 3. Cam kết ràng buộc vô điều kiện đối với các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này trong trường hợp Bên Cho Vay đã giải ngân cho Khách Hàng theo các hình thức tại Hợp Đồng Vay;
 4. Cung cấp cho Bên Tư Vấn đối tác do Bên Tư Vấn chỉ định các tài liệu gốc văn bản giao dịch liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ, ngay khi được Bên Tư Vấn yêu cầu. Nếu có mâu thuẫn nào giữa bản gốc của các chứng từ và bản mà Bên Tư Vấn đã nhận được trước đó theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, bản Bên Tư Vấn đã nhận được ưu tiên áp dụng và Khách Hàng phải hoàn tất các thủ tục hoàn thiện theo yêu cầu của Bên Tư Vấn.

4) Theo đó, bất kỳ thông báo nào được Bên Tư Vấn gửi tới Khách Hàng có liên quan đến Hợp Đồng này thông qua Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch mà Khách Hàng đã đăng ký sẽ được coi là tài liệu/ thông báo đã gửi cho Khách Hàng hợp pháp kể từ thời điểm cuộc điện thoại/tin nhắn/thư điện tử của Bên Tư Vấn và/hoặc đối tác của Bên Tư Vấn được tiếp nhận gửi cho Khách Hàng mà Khách Hàng không có khiếu nại, khiếu kiện gì về sau.

6. PHÁP LUẬT VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

1) Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

2) Trong trường hợp có tranh chấp, nếu các Bên không thỏa thuận được, và mâu thuẫn giữa các Bên phát sinh hoặc liên quan đến việc diễn giải hoặc thực hiện Hợp Đồng này, các Bên sẽ giải quyết tranh chấp bằng cách thương lượng hòa giải trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên gửi thông báo cho Bên kia về việc tranh chấp, không thỏa thuận được, hoặc mâu thuẫn. Trong trường hợp không thể thương lượng, tranh chấp sẽ được tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết.

7. HIỆU LỰC

1) Các Bên tại đây thừa nhận và đồng ý không hủy ngang:

 1. Hợp Đồng này được thực hiện thông qua phương tiện điện tử; và
 2. Hợp Đồng được ký kết bằng chữ ký điện tử phát sinh hiệu lực, có giá trị pháp lý và ràng buộc các Bên.

2) Trong phạm vi cho phép của pháp luật Việt Nam, Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị ràng buộc các Bên cho đến khi kết thúc Thời Hạn Hợp Đồng Vay hoặc cho tới khi Khách Hàng đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thanh toán đối với Bên Cho Vay và Bên Tư Vấn.

3) Tại mọi thời điểm, nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị hoặc trở nên vô hiệu hoặc không thể thực hiện do quy định của pháp luật của bất cứ lãnh thổ tài phán nào thì các giá trị, hiệu lực pháp lý và thực hiện của các điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng dưới mọi hình thức.